GIẤY KHEN - BẰNG KHEN

THÔNG TIN SẢN PHẨM và bảng giá sản phẩm in

QUY CÁCH CHUNG:

- IN 4 MÀU 1 MẶT

- GIẤY FOR 150, 200, 250 GSM HAY COUCHE: 150, 200, 250, 300 GSM

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM  SỐ LƯỢNG THỜI GIAN GIAO HÀNG THÀNH TIỀN
IN  THƯỜNG IN TÊN CHO TỪNG GIẤY KHEN

A5: 14,8x21 CM

100 1 NGÀY 160.000 210.000
200 1 NGÀY 290.000 380.000
300 1 NGÀY 440.000 540.000
400 1 NGÀY 550.000 660.000
500 1 NGÀY 660.000 780.000
600  1 NGÀY 760.000 890.000
700 1 NGÀY 860.000 1.000.000
800 1 NGÀY 940.000 1.090.000
900 1 NGÀY 1.010.000 1.170.000
1.000 1 NGÀY 1.080.000 1.240.000

A4: 21X29.7 CM

100 1 NGÀY 280.000 360.000
200 1 NGÀY 530.000 630.000

300

1 NGÀY 780.000 930.000
400 1 NGÀY 880.000 1.080.000
500 1 NGÀY 1.000.000 1.250.000
600 1 NGÀY 1.140.000 1.400.000
700 1 NGÀY 1.260.000 1.520.000
800 1 NGÀY 1.360.000

1.630.000

900 1 NGÀY 1.460.00 1.740.000
1.000 1 NGÀY 1.540.000 1.820.000

26x36 CM

27x39 CM

100 1 NGÀY 480.000  600.000 
200 1 NGÀY 820.000  1.000.000 
300 1 NGÀY  1.140.000 1.260.000 
400 1 NGÀY  1.440.000 1.570.000 
500 1 NGÀY 1.750.000  1.870.000 
600 1 NGÀY  1.980.000 2.100.000 
700 1 NGÀY  2.170.000 2.300.000 
800 1 NGÀY  2.320.000  2.460.000
900 1 NGÀY 2.430.000  2.690.000 
1.000 1 NGÀY  2.550.000 2.720.000 
A3: 29.7x42 CM 100 1 NGÀY 530.000  630.000 
200 1 NGÀY  1.000.000 1.080.000 
300 1 NGÀY 1.410.000  1.510.000 
400 1 NGÀY 1.760.000  1.880.000 
500 1 NGÀY 2.050.000  2.190.000 
600 1 NGÀY 2.340.000   2.500.000
700 1 NGÀY  2.590.000  2.770.000
800 1 NGÀY  2.800.000 3.000.000
900 1 NGÀY 2.970.000  3.190.000 
1.000 1 NGÀY  3.050.000  3.250.000
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC